Automatische incasso contributie

Machtigingskaart

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Tilburgse Zwemvereniging Het Baksche Ven om van de hieronder genoemde rekening jaarlijks de contributie af te schrijven. Ondergetekende ontvangt vooraf een factuur met het af te schrijven bedrag en heeft na afschrijving van het bedrag van zijn/haar rekening acht weken de tijd om zijn/haar bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken

IBAN nummer:

BIC-code:

Ten name van:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Handtekening