Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacy wetgeving vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Eén van de eisen die de AVG stelt is dat er afspraken moeten worden gemaakt over de verwerking van gegevens. Graag informeren wij u als lid over de door ons genomen maatregelen.

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Zwemvereniging Het Baksche Ven, gevestigd te Heukelom en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40258090. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid bent van onze vereniging;

(b) op de wachtlijst staat van onze vereniging;

(c)  zich inschrijft voor een evenement;

(d)  via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt;

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

naam, geboortedatum, geslacht,  bankrekeningnummer, adres, e-mail adres en foto

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  uw lidmaatschap te effectueren;

(b) contact met u op te nemen of te onderhouden;

(c) de website te optimaliseren;

(d) nieuwsbrieven te verzenden.

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1  U kunt contact opnemen met Het Baksche Ven via info@hetbakscheven.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, te allen tijde wordt u hiervoor toestemming gevraagd (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.